0001 grafika gorna

Technologie i Rozwiązania dla pomieszczeń czystych CLEANROOM

Instalacje HVAC dedykowane cleanroom.
Sterylność i higiena produkcji, czyste i zdrowe środowisko pracy!

Instalacje klimatyzacji przemysłowej i klimatyzacji precyzyjnej dla cleanroom

Instalacje klimatyzacji przemysłowej przeznaczone dla laboratoriów, stref czystych i pomieszczeń o podwyższonych wymogach higienicznych clean room umożliwiają regulację parametrów powietrza, regulację nawiewów, wywiewów i kaskady ciśnień pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami. Klimatyzacja pomieszczeń czystych jest bardzo specyficzną dziedziną, może być utożsamiana z klimatyzacją precyzyjną, dzięki której osiąga się bardzo precyzyjne ustawienia jej parametrów.

Zaprojektowaliśmy oraz wykonaliśmy szereg instalacji klimatyzacji przemysłowej dedykowanej pomieszczeniom czystym oraz klimatyzacji precyzyjnej, ze szczególnym nastawieniem na optymalizację techniczno-ekonomiczną dla wielu naszych klientów z branży farmaceutycznej, medycznej, spożywczej, elektronicznej, naukowo-badawczej, laboratoryjnej.

wentylacja cleanroom
Wentylacja i klimatyzacja dla pomieszczeń czystych cleanroom

Utrzymanie czystości powietrza

 • filtry: M, F, EPA, HEPA, ULPA
 • Krotność wymian: 10  –  400 h-1

Stabilizacja parametrów

 • temperatura     +/- 0,5oC
 • wilgotność         +/- 2%

Kontrola migracji zanieczyszczeń

 • kaskada ciśnień ( ~ 10 -15Pa )

Stabilizacja parametrów

 • temperatura     +/- 0,5oC
 • wilgotność         +/- 2%

Kontrola migracji zanieczyszczeń

 • kaskada ciśnień ( ~ 10 -15Pa )

Kontrola migracji zanieczyszczeń

 • kaskada ciśnień ( ~ 10 -15Pa )

Wymogi stawiane produkcji farmaceutycznej są nam dobrze znane w praktyce, jak i w teorii. Zrealizowaliśmy instalacje dla obiektów, które łączą skomplikowanie wynikające z wymogów stawianych pomieszczeniom czystym klas A do C z uwzględnieniem zasad projektowania instalacji dla pomieszczeń, w których występują problemy związane z radiacją. 

Inne instalacje HVAC dla stref cleanroom

Właściwy dobór technologii dedykowanych pomieszczeniom clean room zapobiega przepływowi pyłów, gazów, oparów pomiędzy strefami, pozwala uniknąć zakażeń krzyżowych, pomaga zachować odpowiednie warunki do przechowywania, obróbki i transportu surowców, produktów, materiałów. 

Instalację wentylacji i  klimatyzacji wspierają instalacje chłodu i ciepła technologicznego.

W celu utrzymywanie precyzyjnych parametrów stosuje się także systemy doprowadzające gazy techniczne lub medyczne.

instalacje hvac dla cleanroom

Instalacja chłodu technologicznego jest instalacją pomocniczą do systemu klimatyzacji i ma za zadanie obsłużyć chłodnice w centralach klimatyzacyjnych
i w klimakonwektorach (ang. fan-coil) lub w szafach klimatyzacyjnych – urządzeniach
potrzebnych do precyzyjnego regulowania temperatury i wilgotności w pomieszczeniach.

Źródłem chłodu jest agregat wody lodowej (chiller). Woda lodowa to czynnik chłodzący o temperaturze ok. 6 °C, może to być czysta woda lub mieszanina wody z dodatkami np. przeciwko zamarzaniu. Wykorzystuje się je głównie do utrzymania precyzyjnych procesów technologicznych wymagających konkretnych parametrów powietrza. Instalacja wody lodowej jest alternatywą dla systemów klimatyzacji freonowej.

Przy instalacjach w pomieszczeniach czystych zakłada się utrzymywanie stałej temperatury, niezależnie od warunków atmosferycznych i pór roku. Dlatego klimakonwektor (urządzenie, w którym czynnikiem grzewczym/chłodzącym jest woda lub jej mieszanina – w odróżnieniu odo klimatyzatorów, gdzie najczęściej wykorzystywane są pochodne freonu)  jest zasilany ciepłem w okresie zimowym, a chłodem w okresie letnim. Ciepło technologiczne do zasilania klimakonwektorów dostarczane jest zwykle z węzła cieplnego.

Instalacje gazów medycznych najczęściej montowane są w szpitalach, przychodniach i innych jednostkach medycznych, zalicza się do nich:

 • instalacje tlenu medycznego,
 • podtlenku azotu,
 • dwutlenku węgla,
 • sprężonego powietrza i próżni
 • helu,
 • gazu ziemnego
 • Instalacje kriogeniczne

Instalacje ciekłych gazów wykonujemy na przykład w izolacji z otuliny kauczukowej, z płaszczem ochronnym  odpornym na czynniki atmosferyczne, w izolacji próżniowej z rur prostych, czy elastycznych.
Rurociągi doprowadzają ciecze do zbiorników przenośnych, termosów, dewarów, pomp kriogenicznych, czy do stanowisk laboratoryjnych

Sprężone powietrze jest najczęściej stosowanym gazem technicznym w przemyśle.
Odpowiednie przygotowanie instalacji sprężonego powietrza jest czynnikiem decydującym dla zachowania wymaganych parametrów ciśnienia, wydajności, temperatury punktu rosy, zawartości cząstek stałych i innych.
Kolejną często wykonywanym systemem jest instalacja próżni, powstającej w agregatach pomp próżniowych.

Systemy RMS i BMS dla pomieszczeń czystych

Nasze instalacje są zarządzane przez rozwinięte systemy BMS i RMS. Oparte są na sterownikach swobodnie programowalnych wyposażonych w panele operatorskie. Nasze oprogramowanie pozwala na wizualizację parametrów, zbieranie danych i ich  rejestrowanie oraz sygnalizację błędów. Systemy mogą być zarządzane zdalnie dzięki zastosowanym systemom komunikacji opartym na łączach ethernetowych.

BMS dla cleanroom

System monitoringu pomieszczeń, czyli RMS, skrót używany od angielskich słów Rom Monitoring System to zintegrowany  system monitoringu pomieszczeń. Jako wydzielona instalacja znajduje zastosowanie w obszarach produkcji przemysłowej, na przykład farmaceutycznej, medycznej, biotechnologicznej,  lub laboratoriach wymagających prowadzenia stałej kontroli środowiska wytwarzania i przechowywania.

Najważniejsze zadania instalacji RMS to:

 • ostrzeganie przed przekroczeniem warunków środowiskowych oraz
 • archiwizowanie danych o panujących warunkach dla celów kontroli, jakości i
 • prowadzenia nadzoru nad bezpieczeństwem produktu.

System RMS powinien zapewnić ciągły monitoring parametrów w pomieszczeniach clean room.

System RMS winien być jednostką podrzędną do systemu BMS, ale jednocześnie móc pracować niezależnie od systemu BMS.

Systemy BMS (Building Management Systems) systemy zarządzania budynkami wspierają prawidłowe funkcjonowanie całych przedsiębiorstw. Są one zazwyczaj połączone z wdrożonymi w nich, bardziej zaawansowanymi systemami przemysłowymi, systemami  ICS, czyli przemysłowymi systemami sterowania (ang. Industrial Control System).   System budynkowy BMS może także odpowiadać za wstępne przygotowanie powietrza na potrzeby stref czystych. Systemy budynkowe BMS pełnią rolę systemów:
 • wspomagających funkcjonowanie obiektu: zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa pracowników,
 • biorących pośredni udział w procesie produkcyjnym, czy technologicznym: wstępne przygotowanie powietrza (HVAC), czy przekazanie pojedynczych mierzonych parametrów,
 • zapewniających bezpieczeństwo fizyczne dla systemu przemysłowego i ochrony obiektu: system kontroli dostępu, telewizja dozorowa CCTV).

Do systemów ICS możemy zaliczyć:

 • system kontroli temperatury, wilgotności i odpowiedniej ilości cykli wymiany powietrza,
 • system kontroli bezpieczeństwa oraz przepływu osób z wykorzystaniem: kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamania i napadu, czy nadzoru terenu wewnętrznego oraz zewnętrznego z wykorzystaniem systemu CCTV,
 • systemy kontroli klimatyzacji, poziomu jasności oświetlenia czy systemu rezerwacji sal konferencyjnych,
 • dozorowa CCTV).

Systemy BMS (Building Management Systems) systemy zarządzania budynkami wspierają prawidłowe funkcjonowanie całych przedsiębiorstw.

Są one zazwyczaj połączone z wdrożonymi w nich, bardziej zaawansowanymi systemami przemysłowymi, systemami  ICS, czyli przemysłowymi systemami sterowania (ang. Industrial Control System).

Do systemów ICS możemy zaliczyć

 • system kontroli temperatury, wilgotności i odpowiedniej ilości cykli wymiany powietrza,
 • system kontroli bezpieczeństwa oraz przepływu osób z wykorzystaniem: kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamania i napadu, czy nadzoru terenu wewnętrznego oraz zewnętrznego z wykorzystaniem systemu CCTV,
 • systemy kontroli klimatyzacji, poziomu jasności oświetlenia czy systemu rezerwacji sal konferencyjnych,

System budynkowy BMS może także odpowiadać za wstępne przygotowanie powietrza na potrzeby stref czystych.

Systemy budynkowe BMS pełnią rolę systemów:

 • wspomagających funkcjonowanie obiektu: zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa pracowników,
 • biorących pośredni udział w procesie produkcyjnym, czy technologicznym: wstępne przygotowanie powietrza (HVAC), czy przekazanie pojedynczych mierzonych parametrów,
 • zapewniających bezpieczeństwo fizyczne dla systemu przemysłowego i ochrony obiektu: system kontroli dostępu, telewizja dozorowa CCTV).

Odciągi Technologiczne dla cleanroom-ów

Odciągi technologiczne pomagają w eliminacji zapylenia powstającego na linii produkcyjnej, przy produkcji spożywczej, farmaceutycznej. Wyciągi odprowadzają gromadzony materiał do urządzeń filtracyjnych, które skutecznie eliminują zagrożenie mieszania się zapylenia pomiędzy pomieszczeniami produkcyjnymi, pozwalają także odzyskać cenne pyły i powtórnie wykorzystać w procesie produkcyjnym.

cleanroom systemy odkurzania
Instalacja odciągania gazów i oparów wybuchowych

W przypadku całej linii produkcyjnej wymagającej wysokiej sterylności  dopiero precyzyjnie zaprojektowany system centralnego usuwania pyłów – z zamkniętym podciśnieniowym systemem transportu zanieczyszczeń, instalacją przenośników pneumatycznych podłączonych do dwu- lub trzystopniowego centralnego urządzenia filtracyjnego, w obudowach o wysokich standardach bezpieczeństwa – zdecydowanie chroni przed kontaminacją krzyżową oraz podnosi wydajność produkcji.

Podczas prac badawczo-rozwojowych i w trakcie produkcji seryjnej stosowane surowce, dodatki, gotowe produkty stałe i ciekłe muszą być chronione przed zanieczyszczeniami z otoczenia. Z drugiej strony podczas obróbki same są one źródłem szkodliwych oparów czy pylenia. Bardzo ważną kwestię odgrywa tu właściwa filtracja toksycznych aerozoli, które mogłyby narażać zdrowie i życie pracowników. Kolejnym wyzwaniem jest monitorowanie i separowanie zawieszonych w powietrzu cząstek i substancji aktywnych powstałych przy wytwarzaniu tabletek, mieleniu i innej obróbce substratów w miejscu ich powstawania – a więc optymalne odpylanie.

Systemy Centralnego Odkurzania dla pomieszczeń o wysokich wymaganiach higienicznych cleanroom

Instalacje centralnego odkurzania służą zbieraniu i odprowadzeniu pyłów i innych zanieczyszczeń stałych do miejsca ich składowania lub ponownego transportu do produkcji.

Obsługujemy procesy wysokociśnieniowego odciągu od technologii, odkurzania i sprzątania na stanowiskach pracy oraz transportu pyłów. Dysponujemy projektowanymi pod klucz systemami centralnego odkurzania, jak również całą gamą przemysłowych odkurzaczy przejezdnych do odkurzania pyłów niewybuchowych, a także odkurzaczy przemysłowych w wykonaniu EX. Zwieńczeniem instalacji są wysokiej jakości urządzenia filtrowentylacyjne także w wykonaniu zarówno standard, jak i zgodnym z rozporządzeniem ATEX.

Przemysłowe odkurzacze stacjonarne, służące do odkurzania maszyn przetwórczych, są również nieodłączną częścią produkcji farmaceutycznej. Zastosowanie znajdują tu przede wszystkim wysoko wydajne odkurzacze przemysłowe z wysokiej klasy filtrem głównym i filtrem dodatkowym HEPA i/lub ULPA.

Firma Dustcontrol, której jesteśmy wyłącznym przedstawicielem w Polsce, proponuje dedykowane systemy centralnego odkurzania przeznaczone dla przemysłu spożywczego, zaprojektowane do instalowania w strefie 22. zgodnie z ATEX.

Dla przemysłu spożywczego firma Dustcontrol proponuje także unikatowe szczotki ssące i inne akcesoria przeznaczone są do kontaktu z żywnością (zostały przebadane pod kątem braku migracji szkodliwych substancji), spełniają wymogi FDA, są antystatyczne oraz mogą być poddawane sterylizacji (są autoklawowalne). Dodatkowo są wykrywalne przez detektor metali (jako produkty HACCP) i oznaczone kolorystycznie zgodnie z branżowymi wymogami.

Dysponujemy projektowanymi pod klucz systemami centralnego odkurzania, jak również całą gamą odkurzaczy mobilnych: mobilne odkurzacze przemysłowe przejezdne do odkurzania pyłów niewybuchowych, a także odkurzacze w wykonaniu EX z silnikami nieiskrzącymi do odkurzania pyłów tworzących atmosferę wybuchową oraz odkurzacze bezprzewodowe zasilane sprężonym powietrzem. Ponadto wysokiej jakości urządzenia filtrowentylacyjne dla instalacji centralnego odkurzania w wykonaniu zarówno standard, jak i EX.

Odpowiednio dobrane przemysłowe odkurzacze, akcesoria antystatyczne i instalacje towarzyszące z certyfikatem ATEX także gwarantują zabezpieczenie przed wybuchem, który może zaistnieć w związku z obecnością pyłów tworzących sprzyjającą mu atmosferę.

Zabudowa Higieniczna i śluzy podawcze

Ideą tworzenia obszarów czystych jest zapewnienie całkowitej kontroli środowiska wewnętrznego i dzięki temu – utrzymanie pełnej zdolności operacyjnej obiektu. Proponujemy dostawę i montaż kompletnego systemu zabudowy higienicznej: ścian, sufitów, stolarki, oświetlenia dedykowanego dla pomieszczeń czystych o klasie ISO3 do ISO8 (PN EN 14644-1) stosowanego w produkcji farmaceutycznej, elektronicznej, spożywczej, czy dermokosmetycznej.

Oferujemy również kompleksową realizację w zakresie systemów zabudowy ścianek do pomieszczeń czystych. W ramach tego zakresu oferujemy projektowanie, dostawę i montaż systemu zabudowy opartego na ściankach czołowych producentów europejskich. W efekcie tych prac przekazujemy naszym klientom pomieszczenia, które następnie są walidowane pod kątem spełnienia wymogów GMP.                                                                                                                                                                 

Stolarka otworowa stanowi nieodzowny element wyposażenia systemów zabudowy pomieszczeń czystych. Dla uzyskania jednorodnej struktury przegród, wymagany jest wysoki stopień dopasowania stolarki do ścian i elementów konstrukcyjnych.
Stosowane przez nas rozwiązania pozwalają na pełną integrację drzwi i okien z systemowymi panelami ściennymi tworząc gładką , jednorodną powierzchnię, która spełnia wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP.

Posiadamy pełną gamę drzwi jedno- i dwuskrzydłowych, automatycznych drzwi przesuwnych posiadających wbudowane systemy blokad krzyżowych, paneli sygnalizacyjnych, zamków elektromagnetycznych czy uszczelniających progów opadających.

W naszej ofercie znajdą Państwo elementy zabezpieczenia stref czystych cleanroom w formie pasywnych lub aktywnych okien podawczych. Zróżnicowany typoszereg wielkości i materiałów pozwoli na elastyczne dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkowych.

Urządzenia aktywnej ochrony stref czystych wyposażone zostały w indywidualny system wentylacyjny z dwustopniową filtracją powietrza, system blokad krzyżowych, sygnalizację statusu, bieżący pomiar różnicy ciśnienia.

Kompletny zespół paneli do wykonania gładkiej zabudowy z wykorzystaniem systemowych elementów wyposażenia: regulowanych profili do paneli ściennych, system zawieszenia do sufitów, stolarka drzwiowa, laminowane pakiety szybowe, oświetlenie, systemy kontroli dostępu i blokad drzwiowych wraz z sygnalizacją.

obciążalne panele sufitowe do 150kg/m2 tzw. „walkable” umożliwiające przechodzenie obsługi technicznej.

 • eliminacja zagrożenia pożarowego dla zabudowy: ścian oraz sufitów, sklasyfikowana wg warunków technicznych w kategorii NIEPALNA w klasie A2 s1 d0 wg PN EN 13501-1:2008 potwierdzone przez ITB.
 • stosowanie materiałów nie emitujących cząstek, pozytywny raport z badań do zastosowania dla klas ISO3-ISO8 oraz sterylnych wg A,B, C, D wg GMP
 • gładka struktura powierzchni pokryta lakierem poliestrowym  o niskiej chropowatości od 5 do 7µm,
 • stabilna konstrukcja umożliwia budowę ścian do 6m,
 • pełna modułowość i symetria wykonania prefabrykatów,
 • panele techniczne do prowadzenia instalacji,
 • Atesty higieniczne ze wskazaniem na przeznaczenia do farmacji, elektroniki, przemysłu spożywczego i kosmetycznego

Rozwiązania dla clean room: Instalacje peryferyjne, instalacje wspierające

Oferowane przez firmę BART instalacje realizują funkcje uzdatniania powietrza w szczególności pod kątem niskiej zawartość cząstek stałych, stabilności temperatury oraz wilgotności. Wszystkie te parametry są niezwykle istotne dla spełnienia wymogów higienicznych pomieszczeń czystych. 

Tym głównym instalacjom towarzyszy wiele innych instalacji peryferyjnych, wspierających, takich jak instalacje oświetlenia, przeciwpożarowe, instalacje alarmowe, itp., które tworzą całość przy kompleksowej realizacji inwestycji przemysłowej.

Na instalacje elektryczne składają się instalacje: zasilania, zasilania awaryjnego, siłowych, gniazd wtykowych, oświetlenia ogólnego, oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia zewnętrznego budynku i terenu, odgromowa, tablic rozdzielczych itd.

Obejmują instalacje: wod. – kan. (ze stacją uzdatniania wody i ścieków), c.o.

Oprócz głównego systemu zapewniającego stałą, 24-godzinną kontrolę parametrów w pomieszczeniach i pracy urządzeń  produkcyjnych, czy laboratoryjnych oraz systemu kontroli dostępu dochodzą inne instalacje  teletechniczne:

 • przyzywowa,
 • telefoniczna i
 • komputerowa (z rozprowadzeniem na terenie działki),
 • przetwarzania i przechowywania danych osobowych,
 • dozorowa,
 • domofonowa,
 • monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego (system bezprzewodowy),
 • systemu sygnalizacji włamania i napadu,
 • przeciwpożarowych,
 • oddymiania,
 • oraz sygnalizację alarmu zaistniałej awarii.

Dostęp do budynków, stref lub poszczególnych pomieszczeń może być chroniony systemem kontroli dostępu z czytnikami kart

Urządzenia i Systemy dla pomieszczeń czystych

Urządzenia filtracyjne, systemy centralnego odkurzania, odciągi laboratoryjne, specjalistyczne wyposażenie stref czystych

"Specjaliści w zakresie urządzeń filtracyjnych, ramion wyciągowych, dygestoriów, odciągów spalin, odciągów spawalniczych. Wiodący światowy producent ramion odciągowych przeznaczonych do środowisk laboratoryjnych"
"Producent odkurzaczy przejezdnych, odkurzaczy pneumatycznych, urządzeń filtracyjnych, pre-separatorów, jednostek centralnego odkurzania, a także dedykowanych systemów centralnego odkurzania dla przemysłu spożywczego wraz z akcesoriami"
"Zapewniając dobór urządzeń od światowych producentów: urządzeń filtrujących, zabudowy pomieszczeń czystych oferujemy także urządzenia własnej konstrukcji, urządzenia "szyte na miarę", dostosowane do specyfiki procesu technologicznego Klienta"

Usługi i Inżyniering dla pomieszczeń czystych CLEANROOM

KONTAKT

Masz pytanie, zadzwoń, napisz

02-988 Warszawa

ul. Jara 5D/7
tel. +48 696 001 754
info (at) BTCleanroom.pl


BĄDŻ NA BIEŻĄCo

Chcesz dowiedzieć się więcej, zaprenumeruj nasz newsletter

Formularz kontaktowy

Masz pytanie, napisz do nas

Opis